Školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: 02.03. – 03.03.2022

Čas: 9:00-16:00

Miesto: Online

Cena: 149 €

Lektori školenia

Ing. Zuzana Horváthová

Ing. Tomáš Cholasta

JUDr. Rastislav Urda

Popis

Dvojdňové školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 395/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony)

S blížiacim sa dátumom účinnosti novely (🗓️ 31.03.2022), ktorá prináša nové legislatívne zmeny, Vám na školení priblížime a objasníme najdôležitejšie zmeny, ktoré táto novela prináša a ktoré majú vplyv na správanie sa nielen verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov v procese verejného obstarávania, ale aj na počínanie hospodárskych subjektov uchádzajúcich sa o zákazky a tiež na prevádzkovateľov elektronických prostriedkov používaných v komunikácii pri zadávaní zákaziek. Tešíme sa na otvorenú komunikáciu a diskusiu!

Náplň školenia:

 • Zmeny vo výnimkách z aplikácie zákona,
 • úpravy finančných limitov
 • nová úprava postupu pre tzv. „dotovanú osobu“,
 • uplatňovanie environmentálneho aspektu,
 • zmeny v elektronizácii vo verejnom obstarávaní,
 • úpravy pravidiel pri jednotlivých postupoch zadávania zákaziek,
 • zavedenie zjednodušeného režimu pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby,
 • zavedenie nového inštitútu profesionalizácie vo verejnom obstarávaní,
 • zavedenia nového kompetenčného rámca ÚVO,
 • legislatívne úpravy pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním,
 • prechodné ustanovenia viažuce sa k úpravám s rôznymi dátumami účinnosti.

Časový harmonogram školenia (2 dni): 

9:00 – 12:00 – školenie
12:00 – 13:00 – obedňajšia prestávka
13:00 – 16:00 – školenie
 

Školenie je určené pre osoby:

So znalosťou problematiky verejného obstarávania.

Technické požiadavky na účasť:

Stabilné pripojenie na internet cez počítač, prípadne iné smart zariadenie. Odkaz na pripojenie do virtuálnej miestnosti Vám bude zaslaný deň pred školením na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. Pripojiť sa môžete vo webovom prehliadači, bez nutnosti aplikáciu sťahovať. 

V prípade otázok, pripomienok či spätnej väzby nás kontaktujte na skolenia@process-management.sk  alebo na tel. č. +421 254 653 904.