Školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní

Dátum: 02.03. – 03.03.2022

Čas: 9:00-16:00

Miesto: Online

Cena: 149 €

Lektori školenia

Ing. Zuzana Horváthová

Ing. Tomáš Cholasta

JUDr. Rastislav Urda

Popis

Dvojdňové školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní 

 • zákon č. 395/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony,
 • zákon č. 64/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony,
 • zákon č. 86/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na školení Vám priblížime a objasníme najdôležitejšie legislatívne zmeny, ktoré tieto novely priniesli a ktoré majú vplyv na správanie sa nielen verejných obstarávateľov, resp. obstarávateľov v procese verejného obstarávania, ale aj na počínanie hospodárskych subjektov uchádzajúcich sa o zákazky a tiež na prevádzkovateľov elektronických prostriedkov používaných v komunikácii pri zadávaní zákaziek.. Predstavíme úpravy vzťahujúce sa na osoby z tretích štátov a pôsobnosť Úradu pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľského orgánu v programovom období 2021-2027. Tešíme sa na otvorenú komunikáciu a diskusiu!

Náplň školenia:

 • Zmeny vo výnimkách z aplikácie zákona,
 • úpravy finančných limitov
 • nová úprava postupu pre tzv. „dotovanú osobu“,
 • uplatňovanie environmentálneho aspektu,
 • zmeny v elektronizácii vo verejnom obstarávaní,
 • úpravy pravidiel pri jednotlivých postupoch zadávania zákaziek,
 • zavedenie zjednodušeného režimu pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby,
 • pravidlá týkajúce sa hospodárskych subjektov so sídlom v treťom štáte, s ktorým nemá SR alebo EÚ uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu na trh verejného obstarávania v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v SR,
 • osobitný dôvod použitia PRK pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou,
 • zavedenie nového inštitútu profesionalizácie vo verejnom obstarávaní,
 • zavedenia nového kompetenčného rámca ÚVO,
 • legislatívne úpravy pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním, 
 • Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán pri príspevku z fondov EÚ v programovom období 2021-2027,
 • prechodné ustanovenia viažuce sa k úpravám s rôznymi dátumami účinnosti.

Časový harmonogram školenia (1 deň): 

9:00 – 12:00 – školenie
12:00 – 13:00 – obedňajšia prestávka
13:00 – 16:00 – školenie
 

Školenie je určené pre osoby:

So znalosťou problematiky verejného obstarávania (verejný obstarávateľ, obstarávateľ, dotovaná osoba, hospodársky subjekt uchádzajúci sa o verejné zákazky).

Technické požiadavky na účasť:

Stabilné pripojenie na internet cez počítač, prípadne iné smart zariadenie. Odkaz na pripojenie do virtuálnej miestnosti Vám bude zaslaný deň pred školením na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihlasovacom formulári. Pripojiť sa môžete vo webovom prehliadači, bez nutnosti aplikáciu sťahovať. 

Ponuka:

Školenie možno realizovať aj prezenčnou formou priamo v sídle klienta. Program (rozsah a obsah) školenia možno prispôsobiť požiadavkám klienta.

V prípade otázok, pripomienok či spätnej väzby nás kontaktujte na skolenia@process-management.sk  alebo na tel. č. +421 254 653 904.