Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) boli prijaté spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 356 794, DIČ: 2022185275, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 40454/B, v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

A. Úvodné ustanovenia

 1. Pojmy a výrazy použité v týchto VOP majú nasledovný význam:
  a) prevádzkovateľ– PROCESS MANAGEMENT s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 356 794, DIČ: 2022185275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 40454/B;
  b) používateľ – fyzická/právnická osoba, ktorá má záujem o služby, ktoré sú poskytované spoločnosťou PROCESS MANAGEMENT s.r.o.
 2. Prevádzkovateľ je organizátorom skupinových školení.
 3. Tieto VOP upravujú podmienky používania webovej stránky a podmienky poskytovania školení.

B. Podmienky poskytnutia školenia

 1. Poskytovanie školení na diaľku prebieha formou videohovorov, ktoré sú uskutočnené online formou. Miesto školenia je uvedené pri každom podujatí individuálne.
 2. Používateľ si objedná školenie prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Prihlasovací formulár sa skladá z informácií, ktoré je nevyhnutné uviesť a z doplnkových informácií. Viac informácií nájdete na stránke Ochrana osobných údajov, časť „Aké údaje o Vás spracovávame ako Správca osobných údajov?“
 3. Cena za školenie sa môže líšiť v závislosti od typu a formy zvoleného školenia. Platbu musí používateľ zrealizovať minimálne 2 pracovné dni pred uskutočnením školenia, a to z dôvodu, aby vedel prevádzkovateľ priradiť prihlasovací formulár, a teda objednávku k prijatej platbe. Ak používateľ uhradí platbu neskôr, je možné, že platba nestihne prísť do začiatku školenia na účet prevádzkovateľa a tak prevádzkovateľ nevie skontrolovať, či používateľ platbu zrealizoval.
 4. Po obdržaní platby prevádzkovateľom zo strany používateľa, odošle prevádzkovateľ používateľovi deň pred začiatkom školenia link do virtuálnej miestnosti formou e-mailu. Používateľ nesmie poskytnúť link do virtuálnej miestnosti iným osobám.
 5. Ak sa používateľ nemôže zúčastniť školenia v čase jeho konania, môže si vybrať náhradný termín bez poplatku, ak o tom upovedomí prevádzkovateľa do 72 hodín pred plánovaným začiatkom školenia. V prípade, ak o tejto skutočnosti upovedomí používateľ prevádzkovateľa najneskôr do 24 hodín pred začiatkom kurzu, výber náhradného termínu je možný za poplatok v hodnote 50% z ceny školenia. V prípade, ak o neúčasti na školení používateľ informuje prevádzkovateľa v lehote kratšej ako 24 hodín pred začiatkom školenia, výber iného termínu je možný za poplatok v hodnote 100% ceny školenia. Ak sa používateľ nedostaví na školenie alebo ak o neúčasti na školení používateľ informuje prevádzkovateľa v lehote kratšej ako 72 hodín, hodnota školenia mu nebude vrátená a nemá nárok ani na náhradný termín.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu komunikačnej platformy, prostredníctvom ktorej prebieha školenie a na zmenu lektora, ktorý vedie dané školenie. Používateľ bude o uskutočnenej zmene informovaný prostredníctvom e-mailu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu a času školenia ako aj zrušenie školenie. O čom bude používateľ najneskôr do 24 hodín pred školením informovaný.
 7. Dĺžka školenia je uvedená pri každom školení individuálne.
 8. Online školenie je realizované (audio-vizuálnou formou) prostredníctvom služby WebEx od spoločnosti Cisco Systems, Inc. alebo prevádzkovateľom určená alternatíva v zmysle bodu B.6. Na využitie tohto webového rozhrania nie je potrebná inštalácia počítačového programu. Školenie prebieha prostredníctvom webového prehliadača.
 9. V prípade, ak sa používateľ objednaného školenia nezúčastní bez toho, aby ju zrušil alebo zmenil spôsobom podľa bodu B. 5. VOP, nemá nárok na vrátenie platby za dané školenie.
 10. Ak sa používateľ pripojí na školenie oneskorene, bude môcť využiť zostávajúci čas objednaného školenia.
 11. Je prísne zakázané školenie nahrávať alebo inak zaznamenávať, či už vo forme zvukovej, obrazovej alebo obrazovo-zvukovej nahrávky. Používateľ zodpovedá za všetku škodu spôsobenú vyhotovením nahrávky alebo záznamu školenia.

C. Minimálne technické požiadavky

 1. Na bezproblémový technický priebeh online školenia je potrebné disponovať minimálne nasledovným vybavením:
  a) prenosová rýchlosť internetu minimálne 384kb/s,
  b) počítač, tablet alebo mobilné zariadenie, ktoré umožňuje pripojiť sa na internet,
  c) používateľ musí spĺňať požiadavky produktu produktu WebEx od spoločnosti Cisco Systems, Inc., viac informácií nájdete na linku https://help.webex.com/en-US/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements.

D. Technické problémy pri poskytovaní školenia

 1. V prípade nemožnosti uskutočniť školenie z prevádzkových, technických alebo personálnych dôvodov na strane prevádzkovateľa, vzniká používateľovi právo na náhradný termín školenia, ktorý mu bude poskytnutý bezplatne. Náhradný termín bude do 14 dní od pôvodného termínu školenia oznámený používateľovi prostredníctvom e-mailu skolenia@process-management.sk. V prípade, ak používateľ nemá záujem o náhradný termín školenia, má právo požiadať o vrátenie platby za neuskutočnené školenie vyplnením reklamačného formulára. Uhradená platba za konzultáciu mu bude vrátaná v plnej výške do 14 dní od neuskutočneného školenia na účet, z ktorého bola zaplatená.
 2. Ak z prevádzkových, technických alebo personálnych dôvodov na strane prevádzkovateľa nebude možné do 14 dní od pôvodného termínu školenia stanoviť náhradný termín školenia, prevádzkovateľ vráti používateľovi 100% hodnoty školenia – buď vo forme náhrady za školenie v rovnakej hodnote alebo vo forme vrátenia zaplatenej sumy na účet používateľa do 14 dní (podľa výberu používateľa).
 3. Používateľ sám znáša technické problémy (výpadok internetovej siete a iné) na svojej strane a prevádzkovateľ za ne nezodpovedá. V prípade technických problémov, resp. zlyhania spojenia z dôvodov na strane používateľa nemá používateľ nárok ani na náhradný termín školenia, ani na vrátenie platby za dané školenie.

E. Práva a povinnosti používateľov

 1. Používateľ zodpovedá za správnosť poskytnutých osobných údajov v prihlasovacom formulári. Tieto údaje sú pre prevádzkovateľa záväzné. Informácie, ktoré používateľ poskytol v prihlasovacom formulári, budú použité k vystaveniu daňových dokladov.
 2. Používateľ nie je v žiadnom prípade oprávnený:
  a) zbierať informácie o fyzických osobách v rozpore s právnymi predpismi,
  b) vytvárať a zasielať elektronickú komunikáciu, ktorá je nežiadúca alebo obťažujúca,
  c) odosielať a sprístupňovať na webovú stránku vírusy, či iné nebezpečné programy,
  d) zverejňovať obsah poškodzujúci dobré meno prevádzkovateľa alebo iných osôb,
  e) konať v rozpore s dobrými mravmi,
  f) konať diskriminačne alebo v rozpore so zaužívanými pravidlami morálky,
  g) vyjadrovať sa vulgárne, nenávistne a osočovať druhých na základe ich názoru, viery, presvedčenia, rasovej, náboženskej či inej príslušnosti,
  h) zverejňovať príspevky, ktorých obsah by mohol byť považovaný za urážlivý, hanlivý, obscénny, podvodný, obťažujúci alebo nenávistný,
  i) rušiť priebeh poskytovanej služby,
  j) porušovať práva duševného vlastníctva prevádzkovateľa vo vzťahu k obsahu školení.
 3. Používateľ berie na vedomie, že za obsah zverejnených vyjadrení a stanovísk nesie sám zodpovednosť. Používateľ ďalej berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je povinný na zverejnené vyjadrenia a stanoviská reagovať.
 4. Každý používateľ je oprávnený požiadať prevádzkovateľa o podporu pri riešení procesov, v spojitosti s korektným dodaním služby a prípadnej reklamácie.

F. Cena a platobné podmienky

 1. Cena za školenie je uvedená individuálne pri každom školení, ktoré je poskytované prevádzkovateľom. Cena za školenie sa uhrádza bezprostredne po obdržaní e-mailu, ktorý odošle prevádzkovateľ po prijatí prihlasovacieho formulára. Uhradiť sumu je možné výhradne bankovým prevodom na bankový účet SK87 7500 0000 0040 1640 6185 a to najneskôr 2 pracovné dni pred začiatkom školenia. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo objednávky, ktorú obdrží používateľ od prevádzkovateľa formou e-mailu po odoslaní prihlasovacieho formulára.
 2. Ceny, uvedené na webovej stránke, sú konečné (prevádzkovateľ je platiteľom DPH).
 3. Po prijatí platby na účte prevádzkovateľa, prevádzkovateľ vystaví používateľovi Daňový doklad k prijatej zálohe. Vyúčtovacia faktúra bude zaslaná používateľovi po skončení školenia na jeho e-mail.
 4. Daňový doklad bude vždy odoslaný na e-mail, ktorý používateľ uviedol v prihlasovacom formulári.
 5. Doklad o platbe bude obsahovať zákonné náležitosti podľa osobitného právneho predpisu účinného v čase vystavenia dokladu.
 6. Používateľ berie na vedomie, že náklady na zabezpečenie pripojenia k internetu a na zabezpečenie počítača, tabletu alebo mobilného zariadenia a úhrada nákladov za ich používanie nie sú súčasťou ceny a znáša ich výlučne používateľ.

G. Poskytnutie informácií pre spotrebiteľov

 1. Oznámenia tohto článku G. VOP sú poskytované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a aplikujú sa používateľov v postavení spotrebiteľa pri uzatváraní zmluvy na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľ
 2. Charakteristika služieb je k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa process-management.sk a v týchto VOP.
 3. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: PROCESS MANAGEMENT, s. r. o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 356 794, DIČ: 2022185275, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 40454/B.
 4. Cena služieb je určená podľa zmluvy.
 5. Používateľ uhrádza zmluvnú cenu formou bankového prevodu. Platobné podmienky sú uvedené v článku F. VOP.
 6. Informácie o zodpovednosti za vady a o uplatňovaní a vybavovaní reklamácie sú uvedené v článku I. VOP. Sťažnosti a podnety je možné uplatniť buď v sídle prevádzkovateľa alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na skolenia@process-management.sk. Sťažnosti a podnety budú vybavené najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní.
 7. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služ Prevádzkovateľ neúčtuje žiadne náklady za využitie prostriedkov diaľkovej komunikácie.
 8. Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade sčlánkom J. VOP.
 9. Používateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov prevádzkovateľa do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Používateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomne alebo prostredníctvom e-mailu na skolenia@process-management.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Používateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom používateľa a používateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby. Spotrebiteľ vyhlasuje, že bol o skutočnostiach podľa predchádzajúcej vety riadne poučený a že súhlasí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, s plnením ktorej prevádzkovateľ na výslovnú žiadosť používateľa alebo s jeho súhlasom začal pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je používateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi pomernú časť ceny za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy prevádzkovateľovi.
 10. Zmluva je platná a účinná odo dňa jej uzavretia. Zmluva môže byť ukončená spôsobmi podľa článku J. VOP.
 11. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 12. Ak používateľ nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo sa domnieva, že jeho práva boli v rámci zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom porušené, má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, používateľ má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je SOI alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Používateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr. Podaním návrhu používateľa na alternatívne riešenie sporu nie je dotknutá možnosť používateľa obrátiť sa na súd.

H. Zodpovednosť za škodu

 1. Podmienky zodpovednosti za škodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vznikli používateľovi v dôsledku zneužitia jeho prihlasovacích údajov.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepretržitú funkčnosť webovej stránky a služby, prostredníctvom ktorej prebieha školenie.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú informáciami poskytnutými Používateľom v rámci školení.

I. Zodpovednosť za vady

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby budú poskytované riadne a vč V prípade výskytu vád poskytovaných platených služieb je prevádzkovateľ povinný tieto vady odstrániť.
 2. Používateľ má právo uplatniť si nároky z vád formou reklamácie, ktorú môže podať písomne alebo e-mailom na skolenia@process-management.sk
 3. Používateľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich kalendárnych dní odo dňa výskytu vady. Pri neuplatnení reklamácie v lehote podľa predchádzajúcej vety sa služby považujú za poskytnuté bez vád.
 4. Podanie, ktorým používateľ uplatní svoje právo na reklamáciu, musí obsahovať:
  a) identifikačné údaje používateľa;
  b) číslo objednávky
  c) dátum podania reklamácie;
  d) e-mailovú adresu, na ktorú má byť zaslaná odpoveď prevádzkovateľ
 5. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti podľa bodu4 VOP a prevádzkovateľ ju nevie z tohto dôvodu vybaviť, je povinný vyzvať používateľa na jej doplnenie o potrebné údaje s určením lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy. Ak používateľ reklamáciu nedoplní, bude sa považovať za neoprávnenú.
 6. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 J. Skončenie zmluvy

 1. Zmluva môže zaniknúť okrem jej riadneho splnenia aj nasledovnými spôsobmi:
  a) spôsobom predpokladaným týmito VOP,
  b) dohodou zmluvných strán,
  c) odstúpením od zmluvy.
 2. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov.
 3. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana postúpi práva zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť činnosť poskytovania služieb a to bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ v takom prípade používateľom vráti uhradené platby za školenia, ktoré ešte neboli uskutočnené, a to do 30 dní na účet, z ktorého boli zaplatené.

K. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje používateľov sú spracovávané podľa platných právnych predpisov za účelom poskytovania služieb podľa VOP. Pravidlá nakladania s osobnými údajmi sú upravené na webovej stránke www.process-management.sk v časti Ochrana súkromia.

L. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP, zmluva a vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo so zmluvou súvisiace sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Znenie VOP v slovenskom jazyku má prednosť pred inými jazykovými verziami VOP.
 3. Ak sa akékoľvek ustanovenie VOP alebo zmluvy stane alebo bude určené ako neplatné, potom taká neplatnosť neovplyvňuje (v najvyššej možnej miere) platnosť ostatných ustanovení VOP alebo zmluvy. V takom prípade zmluvné strany bezodkladne nahradia neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie ustanovením platným, aby sa dosiahlo v maximálnej možnej, právnymi predpismi dovolenej miere, rovnakého účinku a výsledku, aký bol sledovaný nahrádzaným ustanovením.
 4. Všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, resp. k mimosúdnemu vyrovnaniu zmluvných strán, na rozhodovanie sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak je používateľom osoba z iného štátu.
 5. Využívaním služieb webovej stránky používateľ bez výhrad akceptuje tieto VOP, ktoré sú pre používateľa záväzné v plnom rozsahu. Používanie webovej stránky a služby školení je dobrovoľné. Ak používateľ nesúhlasí s akýmkoľvek ustanovením týchto VOP alebo ich neskoršou úpravou, je povinný okamžite ukončiť používanie webovej stránky a služby konzultácií.
 6. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu: 1.2.2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na ich zmenu.