Automatizovaný systém

detekcie požiarov

Čo to Automatizovaný systém detekcie požiarov je?

Naša spoločnosť poskytuje poradenské služby a zabezpečuje realizáciu samotného verejného obstarávania pre Automatizovaný stacionárny detekčný systém pre včasnú detekciu lesných požiarov (ASDS). Jednoducho povedané – automatizovaný systém detekcie požiarov.

Táto zákazka obsahuje dodanie automatizovaného stacionárneho detekčného systému pre včasnú detekciu lesných požiarov pre tri oblasti nasadenia:

– Vysoké Tatry,
– Nízke Tatry a
– Záhorie

Uvedené lokality patria medzi kľúčové oblasti s významným národným bohatstvom Slovenskej republiky v podobe lesov a všetkého, čo s lesmi priamo aj nepriamo súvisí. ASDS je technológia, ktorá je bežne používaná vo svete už viac ako 10 rokov. Táto významne prispieva k ochrane a záchrane lesov v krajinách, ktoré túto technológiu využívajú. V slovenských podmienkach ASDS umožní nepretržitý monitoring definovaných oblastí a predovšetkým skrátenie času detekcie vznikajúceho požiaru. Následne jeho presnú lokalizáciu pomocou GPS súradníc a lokalizáciu na digitálnej mape.

Vďaka ASDS sa tak podstatne zníži riziko vzniku rozsiahlych lesných požiarov v monitorovaných oblastiach a s nimi spojených významných škôd na faune a flóre Slovenskej republiky. Implementácia ASDS zároveň vytvorí podmienky pre nastavenie efektívneho spôsobu informovania zložiek integrovaného záchranného systému. Predovšetkým Hasičského a záchranného zboru, ako aj spôsobu včasného varovania obyvateľstva pred blížiacim sa požiarom.