Čím sa zaoberá

Process Management

 • Činnosť našej spoločnosti sa orientuje predovšetkým do dvoch hlavných oblastí. Prvou z nich je oblasť nákupu a verejného obstarávania a taktiež podpora pri riadení a optimalizácii týchto procesov. Naši konzultanti sú vzdelaní a plne kompetentní v oblasti verejného obstarávania a čerpajúc zo skúseností z mnohých predchádzajúcich projektov sú schopní Vám v tejto oblasti zabezpečiť nasledovné:

Oblasť nákupu a verejného obstarávania, podpora procesov

 • Analýza procesov verejného obstarávania a obstarávania mimo zákona o verejnom obstarávaní
 • Posúdenie súladu realizovaných postupov s platnou legislatívou
 • Príprava dokumentácie pre jednotlivé súťaže v rámci verejného obstarávania a mimo neho
 • Komplexná príprava a realizácia jednotlivých súťaží
 • Poskytovanie vzdelávania v oblasti verejného obstarávania a nákupných procesov

Podpora pri riadení a optimalizácii nákupných procesov

 • Analýza procesu a posúdenie existujúceho stavu
 • Identifikácia možností a odhad očakávaných prínosov
 • Návrh nových nákupných procesov
 • Nastavenie KPI a reportingu pre vybrané úrovne riadenia
 • Školenia a koordinácia pracovníkov klienta
 • Implementácia odsúhlasených procesov
 • Podpora pri riadení, prípadne dočasné riadenie procesu

Druhou formou najčastejšej spolupráce s klientami je oblasť projektového riadenia. Zložené z odborníkov z viacerých oblastí sú naše projektové tímy schopné navrhnúť, implementovať a zabezpečiť prevádzku špecifických, komplexných a technologicky náročných projektov. Pre Národnú diaľničnú spoločnosť sme sa podieľali na príprave, implementácii a v súčasnosti prevádzke Elektronického systému výberu mýta a Služby výberu a evidencie úhrady elektronických diaľničných známok a pre Ministerstvo spravodlivosti SR Elektronického systému monitoringu osôb. Naše tímy sú taktiež schopné priamo vstúpiť do ktorejkoľvek fázy už rozbehnutého projektu a ujať sa jeho vedenia. V tejto oblasti vieme zabezpečiť nasledovné:

Projektové riadenie

 • Komplexné plánovanie projektu
 • Presné definovane parametrov, rizík, stratégie a cieľov projektu
 • Stanovenie nákladov a zdrojov projektu
 • Vypracovanie časového plánu implementácie projektu
 • Vypracovanie podrobnej projektovej dokumentácie a pravidelného reportingu
 • Nastavenie a monitorovanie KPI
 • Koordinácia realizácia projektu
 • Vypracovanie alternatív pre korekciu projektu
 • Hodnotenie a ukončenie projektu

Krízové riadenie

 • Identifikácia problémových oblastí
 • Identifikácia možností a odhad očakávaných prínosov
 • Nastavenie KPI a reportingu pre vybrané úrovne riadenia
 • Samotné krízové riadenie

V prípade potreby nákladovej optimalizácie či straty kľúčových zamestnancov sme schopní zabezpečiť aj kompletný outsourcing vybraných procesov a činností. Pre bližšie informácie týkajúce sa tejto oblasti nás pokojne kontaktujte.

Nami realizované vybrané projekty: