Process Management

PROCESS MANAGEMENT je etablovaná poradenská spoločnosť pôsobiaca v regióne strednej Európy od roku 2006. Naša činnosť sa odvíja od princípov osvedčených dlhoročnou praxou renomovaných západoeurópskych poradenských agentúr, s ktorými pravidelne spolupracujeme a ktoré nám prinášajú dôležitý impulz a inšpiráciu k ďalšiemu rastu.

Naša spoločnosť sa orientuje predovšetkým na poradenstvo v oblasti nákupných a logistických procesov, vrátane verejného obstarávania, so zámerom zefektívňovať a optimalizovať uvedené procesy tak, aby klientom prinášali požadované efekty. Naša spoločnosť poskytuje svojim klientom okrem klasického poradenstva aj krízové riadenie týchto procesov, zaškolenie a coaching pracovníkov. Taktiež poskytujeme kvalitné a dynamické projektové riadenie na vysokej odbornej úrovni v súlade s aktuálnymi trendmi v oblasti manažmentu. Za hlavný cieľ každého projektu bez ohľadu na jeho rozsah a náročnosť si kladieme zefektívnenie a optimalizáciu nákupných a logistických procesov, čo sa prejaví predovšetkým v:

 • znížení nákladov na nákup,
 • skrátení doby trvania jednotlivých procesov,
 • zlepšení platobných a ostatných zmluvných podmienok,
 • prenose vybraných činností z klienta na dodávateľa,
 • transparentných vzťahoch s dodávateľmi,
 • efektívnejšom riadení nákupných rizík,
 • kvalitnom riadení projektu.

Okrem vyššie uvedeného poradenstva poskytujeme služby aj v oblasti projektového riadenia, pričom sa zameriavame predovšetkým na prípravu a realizáciu veľmi špecifických, komplexných a technologicky náročných projektov pre verejný a súkromný sektor. V tejto oblasti sme na strane verejného sektora realizovali napríklad tieto projekty:

 • návrh, vybudovanie a prevádzka elektronického výberu mýta na Slovensku,
 • implementácia Európskej služby elektronického výberu mýta v Slovenskej republike,
 • návrh, vybudovanie a prevádzka elektronického systému monitoringu osôb,
 • návrh, vybudovanie a prevádzka systému elektronických diaľničných známok,
 • zabezpečenie a realizácia kompletného spektra telekomunikačných a telemetrických služieb,
 • posudzovanie a hodnotenie projektov verejnosúkromného partnerstva (PPP).
V prípade požiadaviek klientov sa taktiež zameriavame na krízové riadenie procesov, a to formou poradenstva pre krízový manažment alebo formou tzv. interim manažmentu, t.j. nasadením poradcov na časovo ohraničenú dobu priamo do výkonných funkcií.

Kto sme?

Naša spoločnosť bola založená v roku 2006. Z pôvodnej orientácie na slovenský región sme svoje aktivity postupne rozširovali do oblasti Vyšehradskej štvorky až po súčasnosť, kedy aktívne participujeme na projektoch v celej šírke európskeho kontinentu. Zamestnávame odborníkov z rôznych oblastí ekonomiky a hospodárstva, ktorí zabezpečujú jednotlivé projekty podľa konkrétnych špecifických potrieb. Taktiež dokážeme z týchto odborníkov vyskladať multifunkčné tímy …

Analýza. Optimalizácia. Riešenie.

Process Management

Odbornosť

Detailná znalosť zákona, metodických usmernení, výkladových stanovísk

Precíznosť

Zameranie na detail, kvalitná dokumentácia, kontrola výstupov

Flexibilita a serióznosť

Operatívny prístup, identifikácia najcitlivejších miest, rešpekt voči klientovi a značke

Kvalita, bezpečnosť, transparentnosť

V prípade záujmu nás kontaktujte