Elektronický systém

monitoringu osôb

Čo „Elektronický systém monitoringu osôb“ vlastne je?

Elektronický monitoring obvinených a odsúdených osôb v slovenských podmienkach ako inovatívna služba umožní flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov. Ide napr. o domáce väzenie, monitorovanie dodržiavania zákazu priblíženie sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku, alebo aj sledovanie konzumácie alkoholických nápojov, omamných látok a pod.. Tieto tresty sú výrazne efektívnejšie v náprave odsúdených než umiestnenie v nápravnom zariadení. Využitie e-služieb pokryje aj také oblasti, ako sú prípady domáceho násilia, drobných krádeží, obťažovania, neprispôsobivého susedského správania a pod. Využiť elektronické monitorovanie možno v zásade pri všetkých troch základných etapách trestnej justície. T.j. pred samotným súdnym rozhodnutím o vine, ako súčasť alternatívneho trestu voči trestu odňatia slobody a po prepustení ako súčasť probačného dohľadu.

VYBRANÉ SLUŽBY PROJEKTU

Interaktívny probačný dohľad

Služba určená pre osoby, ktorým bola uložená sankcia domáceho väzenia, povinnej práce, zákazu konzumácie alkoholu a pod.; alternatívne tresty vyžadujúce probačný dohľad budú môcť byť vykonávané oveľa efektívnejšie s využitím monitorovacieho zariadenia, ktoré umožní zo strany probačného úradníka aktívnu aj pasívnu kontrolu osoby, ktorej bol uložený alternatívny trest.

Vydanie interaktívneho varovania obetiam domáceho násilia

Služba určená pre obete domáceho násilia; obete budú mať prenosné zariadenie, ktoré ich bude informovať o narušení ochranného perimetra násilníkom; cez zariadenie bude možné komunikovať s políciou a požiadať o zásah.

Vydanie varovania organizátorom športových a iných podujatí

Služba pre organizátorov športových a iných podujatí pred osobami, ktoré majú zakázaný vstup na športové alebo iné hromadné podujatia.

Využitie monitoringu osôb

Skutočný potenciál elektronického monitorovania odsúdených sa naplno využije publikovaním elektronických služieb. Tieto umožnia občanom a podnikateľom:

  • nahlasovať porušenia zákona, zavedenie aktívnych služieb varujúcich pred prítomnosťou odsúdených osôb (využitie pre obete domáceho násilia, varovanie predajcov pred prítomnosťou páchateľov drobných krádeží a pod.)
  • ako prevencia násilnej a majetkovej trestnej činnosti
  • a v neposlednom rade v zavedení samotného elektronického monitoringu odsúdených využívajúcich alternatívne tresty. Napr. domáce väzenie, monitorovanie dodržiavania zákazu priblíženie sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku a pod..

Elektronický systém monitoringu osôb a jeho účel

Implementáciou projektu sa zavedie moderný, efektívny a integrovaný informačný systém poskytujúci elektronické služby súvisiace s elektronickým monitoringom obvinených a odsúdených osôb slúžiace občanom, podnikateľom, ako aj samosprávam a budú vytvorené podmienky pre flexibilnejšie udeľovanie alternatívnych trestov. Ako sú napr. trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, zákaz priblíženia sa k inej osobe a lokalite, dodržiavanie určených hodín pobytu na pracovisku, zákaz konzumácie alkoholických nápojov a pod.. Tieto sú výrazne efektívnejšie vo vzťahu k resocializácii, reedukácii a náprave odsúdených než umiestnenie v nápravnom zariadení.