Verejné

ObstArávanie

V súvislosti s verejným obstarávaním sme schopní našim klientom – verejným obstarávateľom, obstarávateľom a uchádzačom poskytnúť komplexnú analýzu predmetu verejného obstarávania. V našom portfóliu sa nachádzajú mimo iné nasledovné činnosti:

 • analýzy relevantných trhov a odporúčania zohľadňujúce klientove špecifiká,
 • umožňujeme použitie iných pravidiel verejného obstarávania, ako sú pravidlá Zákona o verejnom obstarávaní – nesúťažný postup a jeho realizácia (v prípadoch, kde to povoľuje zákon),
 • príprava oznámení, súťažných podkladov, zápisníc, vysvetlení a akýchkoľvek ďalších dokumentov potrebných na realizáciu verejného obstarávania v súlade s požiadavkami Zákona o verejnom obstarávaní a špecifických požiadaviek klienta,
 • vypracovanie a poslanie na zverejnenie oznámení používaných vo verejnom obstarávaní,
 • uskutočňovanie relevantnej a promptnej komunikácie s klientom, za účelom efektívneho riadenia procesu verejného obstarávania a dosiahnutia definovaných potrieb klienta.

Klientom taktiež ponúkame úplný outsourcing verejného obstarávania. Naša spoločnosť je schopná prevziať úplnú správu procesu klientovho verejného obstarávania vrátane nasledovných činností:

 • komplexná podpora pri plánovaní a realizácií verejných obstarávaní klienta
 • realizovanie jednotlivých verejných obstarávaní v súlade s definovanými potrebami klienta a v súlade so slovenskou (európskou) legislatívou
 • ochrana záujmov klienta v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a iných sporových konaniach týkajúcich sa jeho verejných obstarávaní
 • zabezpečovanie archivácie dokumentácie vo verejnom obstarávaní

Naša spoločnosť ďalej ponúka v oblasti poradenstva nasledovné služby:

 • poradenstvo orientované na vybudovanie alebo zlepšenie vnútornej organizácie a štruktúry procesu verejného obstarávania klienta – na základe analýzy existujúceho stavu navrhujeme opatrenia pre maximálne zefektívnenie a zosúladenie s právnymi predpismi, vrátane úpravy, resp. vytvorenia potrebnej internej legislatívy a vytvorenia alebo úpravy typových obstarávacích zmlúv
 • poskytovanie právnych stanovísk k otázkam aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní a EÚ predpisov vo verejnom obstarávaní podľa požiadaviek klienta v spolupráci s renomovanými advokátskymi kanceláriami
 • nepretržitý monitoring aktuálnej legislatívy, rozhodnutí a poskytovanie ich aktuálnych výkladov na vysokej odbornej úrovni
 • vypracovanie odporúčania k vybaveniu žiadosti o nápravu a písomného stanoviska k námietkam
 • zastupovanie klienta v konaniach súvisiacich s verejným obstarávaním / obstarávaním
 • poskytovanie vzdelávania v oblasti verejného obstarávania

Od roku 2020 patríme do Únie profesionálov verejného obstarávania. ÚPVO je nezisková organizácia, ktorá združuje profesionálov zaoberajúcich sa verejným obstarávaním, za účelom podpory konzultantov a konzultačných spoločností. ÚPVO garantuje odbornosť každého člena z dôvodu kladenia náročných požiadaviek. Je nevyhnutné, aby mal každý člen únie reálnu, preukázateľnú skúsenosť s procesom verejného obstarávania na profesionálnej úrovni, aktívne ho vykonával a neustále svoje procesy zdokonaľoval.