Integrovaný manažérsky systém

process managementu

POLITIKA
integrovaného manažérskeho systému

Spokojnosť našich zákazníkov a zainteresovaných strán je pre nás prvoradá. Preto sa snažíme o špecifický prístup ku každému z nich, nielen pri hľadaní riešenia problémov, ale i v spoločnej komunikácii a profesionálnom prístupe.

Za hlavný cieľ každého projektu bez ohľadu na jeho rozsah a náročnosť si kladieme zefektívnenie a optimalizáciu logistických procesov, čo sa prejaví predovšetkým v:

  • skrátení doby trvania jednotlivých procesov,
  • zlepšení platobných a ostatných zmluvných podmienok,
  • prenose vybraných činností z klienta na dodávateľa,
  • transparentných a korektných vzťahoch s partnermi vecného vzťahu,
  • kvalitnom riadení projektu.

Kladieme dôraz na:

  • správne fungovanie a neustále zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému vybudovaného podľa noriem ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 37001:2016 a ISO 45001:2018,
  • na udržiavanie a zvyšovanie povedomia zamestnancov spoločnosti o kvalite,
  • starostlivosť o životné prostredie,
  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
  • protikorupčné správanie našich zamestnancov a partnerov vecného vzťahu pri realizácii projektov na všetkých úsekoch a úrovniach.

Podporujeme úprimnú a otvorenú komunikáciu pri riešení problémov ako aj pri podávaní podnetov o porušení pravidiel a prijatých zásad etického správania. Do rozvoja, plánovania a riadenia práce sa snažíme zaangažovať celý personál.

Snažíme sa vytvárať v kolektíve prostredie zamerané na zvyšovanie a udržiavanie vysokej úrovne kvality práce.

Dôraz kladieme na dodržiavanie platných právnych a iných požiadaviek pri všetkých činnostiach súvisiacich s poskytovanými produktmi a službami.

Odsudzujeme a predchádzame prejavom korupčného správania na všetkých úrovniach. Neprijímame ani neposkytujeme žiadne neoprávnené výhody, dary, pohostinnosť, ktoré by mohli nečestne ovplyvniť rozhodovanie alebo oslabiť nezávislosť, či už priamo alebo prostredníctvom tretích strán.

Dbáme o zosúladenie podnikateľských cieľov s environmentálnymi požiadavkami a požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a tým prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti prevencie znečisťovania životného prostredia a bezpečnosti prác