Podmienky ochrany súkromia pre klientov

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto Podmienky ochrany súkromia pre klientov PROCESS MANAGEMENT s.r.o. bližšie vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame v rámci našej spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., so sídlom: Gaštanová 13, Bratislava, IČO: 36 356 794 osobné údaje našich klientov pri poskytovaní služieb poradenstva, projektového manažmentu a verejného obstarávania (ďalej aj „naše služby“).

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov pri poskytovaní našich služieb, môžete nás kontaktovať e-mailom na ochranasukromia@p-m.sk,  alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej aj “GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby[1], tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), ako aj ďalšími právnymi predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

  • plniť zákonné povinnosti, ktoré nám ukladá legislatíva Slovenskej republiky,,
  • uzatvárať zmluvy s našimi existujúcimi či potenciálnymi klientmi alebo obchodnými partnermi,
  • plniť si svoje zmluvné povinnosti a poskytovať naše služby našim klientom alebo obchodným partnerom,
  • vykonávať a chrániť naše oprávnené záujmy, oprávnené záujmy našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Pre účel Poskytovania našich služieb v oblasti verejného obstarávania, projektového manažmentu a poradenstva ide o plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR).

Pre účel Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi ide o plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Naša spoločnosť môže mať vo vybraných prípadoch záujem či potrebu použiť Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, pre ktorý ste nám ich poskytli, a to vtedy, ak tým sledujeme naše oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy tretích osôb. Pri spracúvaní Vašich údajov na tieto účely vždy rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať. Na tieto účely nám môžete kedykoľvek poslať svoje námietky, ktorými sa budeme riadne zaoberať a v prípade, že na našej strane neexistujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, nebudeme pokračovať v takomto spracúvaní. Odôvodnené námietky môžete kedykoľvek poslať na ochranasukromia@p-m.sk. Berte však, prosím, do úvahy, že námietka môže ovplyvniť schopnosť poskytovať naše služby vo Váš prospech.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov našich služieb (najmä odborní zamestnanci a konzultanti), zastupujúcim alebo spolupracujúcim zamestnancom, našim účtovným poradcom, prípadne iným profesionálnym poradcom (napr. audítorom) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo inej podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Prenos Vašich osobných údajov nastáva len v prípade plnenia našich zmluvných povinností.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najdlhšie dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť naše služby v zodpovedajúcej kvalite. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. Pokiaľ je osobný údaj o Vašej osobe verejne dostupný, nie sme povinný pýtať si od Vás súhlas na jeho spracovanie.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania na základe zákonného oprávnenia.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu.

Ďalej máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú; právo na vymazanie, právo na informácie, právo na prenosnosť údajov a právo na obmedzenie spracúvania, to všetko za predpokladu, že sú na to splnené zákonné podmienky.

Ako náš klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR.

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov alebo neplnenia povinností správcu plynúcich z GDPR dozornému orgánu. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

Ak ste našim zmluvným partnerom a v súvislosti s plnením predmetu zmluvy nastane vo vašom prípade spracúvanie osobných údajov, ste podľa § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvate.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa stiahnu do Vášho internetového prehliadača pri používaní našej stránky. Tieto súbory slúžia na zľahčenie pohybu po tejto stránke. Súbory cookies je možné kedykoľvek vypnúť v nastaveniach Vášho prehliadača. Upozorňujeme však, že takýto krok môže spôsobiť nemožnosť využitia niektorých funkcii stránky. Súbory cookies sa vo Vašom počítači uschovávajú po rôznu dobu. Prostredníctvom webovej stránky (súbormi cookies) zbierame údaje o IP adrese, o prehliadači z ktorého bola webová stránka https://www.process-management.sk navštívená, o lokalite, z ktorej bola prezeraná a o dĺžke trvania prezerania.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti vhodnou formou.

Pre ďalšie informácie ohľadom spracúvania osobných údajov z našej strany nás prosím napíšte email na ochranasukromia@p-m.sk