Etický kódex

našej spoločnosti

ETICKÝ KÓDEX spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

Etický kódex spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. predstavuje vyjadrenie našej podnikateľskej filozofie. Je to filozofia slušnosti, otvorenosti, korektného a transparentného prístupu, profesionality a osobnej zodpovednosti. Dobré meno spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. a dôvera všetkých partnerov vecného vzťahu patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými disponujeme. Tento prijatý Etický kódex je našou predstavou o dobrom riadení firmy zo strany vedenia a prístupe všetkých zamestnancov.

POSLANIE A PÔSOBNOSŤ KÓDEXU ETICKÉHO SPRÁVANIA

 1. Etický kódex je jednotným štandardom pravidiel správania sa zamestnancov spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., vo vnútri spoločnosti medzi zamestnancami na všetkých úrovniach a vo vzťahu k obchodným partnerom, predstaviteľom štátnej a verejnej správy, záujmovým skupinám.
 2. Etický kódex určuje morálku všetkých zamestnancov a pre tretie strany určuje normy, ktoré možno od spoločnosti očakávať.
  Etický kódex sa zaoberá zodpovednosťami a ich súladom so zákonmi, princípmi a hlavnými hodnotami, ako sú spravodlivosť, poctivosť, čestnosť, dôvera, vzájomný rešpekt, transparentnosť realizovaných projektov a korektnosť ku všetkým partnerom.
 3. Etický kódex je jedným zo základných dokumentov spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Vzťahuje sa na všetkých zamestnancov, ako aj na všetkých partnerov vecného vzťahu, vrátane externých poradcov, dodávateľov a iných obchodných partnerov. Zaväzuje ich rešpektovať a zachovávať tieto zásady v obchodnom a pracovnom správaní a tak vytvárať pracovné prostredie vzájomnej dôvery a úcty.

DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

 1. Zásadou spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o je zabezpečiť dôverné zaobchádzanie s finančnými, prevádzkovými a inými informáciami a zabraňovať zneužívaniu informácií získaných zamestnancami firmy počas trvania pracovného pomeru. Nelegálne využitie získané informácií zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny a môže mať za následok ukončenie pracovného pomeru.
 2. Poskytnutie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a internými postupmi a inštrukciami nie je považované za porušenie Etického kódexu.

VZŤAHY S OBCHODNÝMI PARTNERMI

 1. Čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich potrieb a záujmov sú predpokladom úspešného a trvalého rozvoja vzájomných vzťahov.
 2. Správanie vo vzťahu k zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez akéhokoľvek zvýhodňovania, predsudkov a diskriminácie. PROCESS MANAGEMENT, s.r.o sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné praktiky, taktiky a informácie získané od zákazníka považuje za dôverné. Prísľub dôvernosti sa nevzťahuje na prípadný pokus zákazníka o získanie výhody spôsobom nezlučiteľným s korektnými obchodnými vzťahmi.
 3. Zamestnanci dbajú na to, aby poskytované služby boli kvalitné a vyhovovali platným právnym normám.
 4. Spoločnosť poskytuje včasné, úplné, neskreslené, pravdivé a zrozumiteľné informácie o svojich službách. Nedopúšťa sa šírenia neprávd, zatajovania, zavádzaniu, zveličovania v reklame a v iných verejných vystúpeniach.
 5. Vzťahy s dodávateľmi a veriteľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie o vzťahoch spoločnosti s jej obchodnými partnermi sa považujú za dôverné.
 6. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. V prípade vplyvu mimoriadnych okolností, kedy nie je možné splniť dohodnuté požiadavky, zástupca spoločnosti vstupuje do rokovania s obchodným partnerom s cieľom hľadania alternatívneho riešenia.
 7. Zamestnanci spoločnosti ani ich rodinní príslušníci, nesmú prijať ani poskytovať obchodným partnerom žiadne finančné ani nefinančné dary, pohostenia alebo iné výhody, ktoré by mohli ovplyvňovať ich rozhodovanie.

OCHRANA HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 1. Ku konkurencii sa správame dôrazne, ale čestne a korektne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého mena celého odvetvia a rešpektujeme zákony, ktoré regulujú konkurenčné vzťahy.
 2. Zamestnanci nie sú oprávnení nečestnými a nelegálnymi spôsobmi získavať informácie o podnikaní konkurencie.

ÚCTA K ČLOVEKU

 1. Ako zamestnávateľ si uvedomujeme, že zamestnanci predstavujú pre spoločnosť najvyššiu hodnotu. Toto uvedomenie sa prejavuje v správaní sa a konaní zamestnávateľa voči svojim zamestnancom.
 2. Vzťahy k zamestnancom a medzi zamestnancami, ako i medzi nadriadenými a podriadenými sú založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv. Každý zamestnanec nesie zodpovednosť za svoje konanie.
 3. Od každého zamestnanca sa očakáva vytvárať atmosféru vzájomnej úcty, dôvery, lojality a spolupatričnosti, bez ktorých nemožno spolupracovať a dlhodobo dosahovať dobré hospodárske výsledky.
 4. Nie je tolerované žiadne fyzické, psychické alebo sexuálne obťažovanie. V spoločnosti je neprípustná akákoľvek forma zneužívania, ponižovania, stalkingu, šikanovania a dehonestácie ľudskej osobnosti, bossingu, mobbingu, nátlaku, vydierania či diskriminácie.
 5. Venujeme pozornosť odbornému a osobnostnému rozvoju svojich zamestnancov v súlade so súčasnými a budúcimi potrebami firmy. Zaväzujeme sa vytvárať podmienky na rozvíjanie vedomostí, zručností a schopností svojich zamestnancov bez akejkoľvek diskriminácie.
 6. Spoločnosť uskutočňuje spravodlivú politiku odmeňovania. Spôsob odmeňovania odráža individuálne výsledky a význam pracovnej pozície v nadväznosti na dosahované výsledky.
 7. Pre zamestnancov vytvárame hygienicky neškodné, vhodné pracovné prostredie a títo sú povinní rešpektovať všetky bezpečnostné predpisy a dbať, aby neohrozili seba, spolupracovníkov, iné osoby a nespôsobili materiálne škody.

OCHRANA DOBRÉHO MENA A MAJETKU FIRMY

 1. Každý zamestnanec PROCESS MANAGEMENT, s.r.o vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti, preto i na verejnosti má dbať na dobré meno zamestnávateľa a ochraňovať jeho záujmy.
 2. Každý zamestnanec PROCESS MANAGEMENT, s.r.o je povinný ochraňovať duševný i hmotný majetok spoločnosti a pracovné prostriedky sa používať podľa prijatých zásad a pravidiel.
 3. PROCESS MANAGEMENT, s.r.o sa zaväzuje rešpektovať autorské práva a vyžadujú rovnaký postoj od svojich obchodných partnerov. Pri výkone práce je povolené používať len legálne zakúpený softvér.
 4. Zamestnanci nie sú oprávnení privlastňovať si ani požičiavať si majetok spoločnosti bez predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľa. Nezákonné privlastnenie firemného majetku alebo jeho používanie na osobné účely alebo pre cudziu potrebu bez výslovného povolenia, sa považuje rovnako za závažné, ako priame odcudzenie. Dôsledky za takéto konanie budú vyvodené voči zamestnancovi podľa závažnosti jeho priestupku, až s možným rozviazaním pracovného pomeru.
 5. Zamestnanec spoločnosti nemôže vyvíjať žiadne podvodné a nekalé činnosti, ktoré sa dotýkajú zamestnávateľa a partnerov vecného vzťahu alebo iných osôb, s ktorými spoločnosť spolupracuje. Za podvodnú a nekalú činnosť sa považuje predovšetkým:
  • krádež, podvod alebo sprenevera,
  • nepravdivá, neoprávnená alebo nadmerná fakturácia,
  • nepovolené alebo neoprávnené ponúknutie alebo prijatie finančných alebo nefinančných darov,
  • žiadosť o preplatenie neoprávnených výdavkových dokladov.

KONFLIKT ZÁUJMOV

 1. Každý zamestnanec si svoje súkromné záujmy vykonáva vo voľnom čase a mimo priestorov spoločnosti tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov. Tieto činnosti musia byť v súlade s právnymi normami. Pri tejto činnosti nie je oprávnený zneužívať zdroje zamestnávateľa, svoje postavenie a kontakty, ani ohrozovať dobré meno zamestnávateľa.
 2. Zamestnanec nevyužíva výhody alebo zisk z informácií, ktoré získal v rámci svojich pracovných povinností a ktoré nie sú všeobecne dostupné.

VYJADRENIE OBÁV

Ktorýkoľvek zamestnanec, ale aj predstaviteľ tretej strany, ktorý sa stretne so situáciou, kedy je žiadaný o úplatok, resp. je svedkom jeho prijatia/poskytnutia vo vzťahu k spoločnosti PROCESS MANAGEMENT, s.r.o., je povinný túto činnosť nahlásiť prostredníctvom e-mailu na transparentnost@p-m.sk alebo anonymne formou písomného ohlásenia vhodeného do schránky podnetov, ktorá sa nachádza na nemonitorovanom mieste v rámci miesta sídla organizácie PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. a je dostupná aj pre všetkých partnerov a zákazníkov.

Kontakt na osobu vo funkcii dohľadu nad dodržiavaním pravidiel a zásad:
transparentnost@p-m.sk
tel.: 02/546 539 04

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Všetci zamestnanci PROCESS MANAGEMENT, s.r.o sú si vedomí, že každé porušenie etických noriem uvedených v tomto Etickom kódexe bude považované za porušenie pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce.
 2. Etický kódex nadobúda účinnosť dňom 01.07.2019