Systém elektronických

diaľničných známok

Systém elektronických diaľničných známok

Naša spoločnosť sa v roku 2015 podieľala na riadení projektu implementácie služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest. Počas fázy návrhu a vybudovania služby sme sa aktívne zúčastňovali na tvarovaní systému do dnešnej podoby. Tento je po Maďarskej republike druhým takýmto systémom v Európe. Prevádzka a fungovanie tohto systému sú od jeho spustenia až po súčasnosť bezproblémové.

Naša spoločnosť taktiež participovala na implementácii systému kontroly dodržiavania povinnosti úhrady elektronických diaľničných známok pomocou stacionárnych, prenosných aj mobilných kamier.

 

Základné informácie

1. decembra 2015 uviedla Slovenská republika do prevádzky elektronický systém výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vybranej rýchlostnej cestnej infraštruktúry (ďalej len „elektronický systém výberu diaľničných známok“). Elektronizácia systému výberu a úhrad diaľničných známok znamenala zmenu formy diaľničných známok – papierové diaľničné nálepky boli nahradené za diaľničné známky v elektronickej podobe.

Návrhom, vybudovaním a prevádzkou elektronického systému výberu diaľničných známok bola na základe Zmluvy o poskytovaní služby výberu a evidencie úhrady diaľničných známok za užívanie vymedzených úsekov ciest, uzatvorenej s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s., poverená spoločnosť SkyToll, a. s.

Spoplatnená cestná sieť podliehajúca úhrade diaľničnej známky pozostáva z vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest (ďalej aj ako „vymedzené úseky ciest“). Zoznam vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest s úhradou diaľničnej známky stanovuje Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a.s.). Podrobnejšie informácie o sieti vymedzených úsekov ciest s úhradou diaľničnej známky sa nachádzajú v sekcii Sieť vymedzených úsekov ciest.

Povinnosť

Povinnosť úhrady diaľničnej známky pred užívaním vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v Slovenskej republike sa vo všeobecnosti vzťahuje na motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony. Vybrané skupiny týchto vozidiel sú po splnení legislatívnych podmienok od úhrady diaľničnej známky oslobodené. Presnú definíciu vozidiel, ktoré podliehajú povinnosti úhrady diaľničnej známky, ako aj tých, ktoré sú od úhrady diaľničnej známky oslobodené, stanovujú príslušné ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke v platnom znení“). Podrobná špecifikácia vozidiel s povinnosťou úhrady diaľničnej známky sa nachádza v časti Vozidlá s úhradou diaľničnej známky. Špecifikácia skupín vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky je uvedená v časti Vozidlá oslobodené od úhrady diaľničnej známky.

Poplatky

Poplatok za diaľničnú známku je viazaný na určité časové obdobie bez ohľadu na prejdenú vzdialenosť, resp. počet jázd. V Slovenskej republike sú v platnosti diaľničné známky s ročnou, 30-dňovou alebo s 10-dňovou časovou platnosťou. Výška úhrady diaľničnej známky závisí od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla a prípojného vozidla. O výške úhrady, tzn. o cenách jednotlivých typov diaľničných známok, rozhoduje vláda Slovenskej republiky v svojom príslušnom nariadení. Podrobné informácie o aktuálnych typoch a cenách diaľničných známok sú uvedené v časti Typy a ceny diaľničných známok. Viac na eznamka.sk.